Luottamushenkilönä Keminmaassa – Blogi Eeva Lääkkö

Luottamushenkilönä haluan tuoda esille tärkeysjärjestyksen noudattamisen siten, että mennään kuntalaisten palvelut edellä päätöksenteossa. 

Tärkeysjärjestys käyttömenojen toteuttamiselle ja myös investointien jaksottaminen on huomioitava päätöksenteossa. Sairaalamaksut, terveydenhuolto, ikäihmisten kotipalvelu ja palvelut, lapsiperheiden kotipalvelu, lasten koulunkäynti, päivähoito, siinä ne ovat tärkeimmät asiat, jotka pitää hoitaa. Valtuutetun tulee huomioida kaikki ikäryhmät päätöksenteossa vauvasta vaariin.

Luottamushenkilöllä on keskeinen asema demokratiaan perustuvassa kunnallisessa päätöksenteossa. Luottamushenkilöt tekevät kuntalaisten kannalta välttämättömiä ja myös vaikeita päätöksiä. Kuntalaisten tärkein vaikuttamismahdollisuus on äänestää kuntavaaleissa. Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttävät luottamushenkilöt valtuustossa. Valtuutettu voi myös vaikuttaa kunnan päätöksenteossa tekemällä aloitteita. Monet tekemäni aloitteet ovat tulleet kuntalaisilta saamistani palautteista ja siitä kun olen huomannut päätöksentekijänä, että ohjeita tai toimenpiteitä tarvitaan. 

Valtuuston Pj Tommi Lepojärvi ja Eeva Lääkkö

Paljon olen tehnyt myös esityksiä valtuustossa, kunnanhallituksessa, sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa ja esityksiäni on myös kannatettu. Kiitos kuuluu kaikille hyvästä yhteistyöstä kun olette kannattaneet esityksiäni. Totean vielä, että yksin ei kukaan saa mitään toteutettua vaan tärkeintä on toimiva yhteistyö ja avoin asiallinen keskustelu. Kokouksissa tekemieni esitysten lisäksi olen tehnyt aloitteita ja ollut myös mukana keskustan ryhmän aloitteissa ja käyttänyt myös ryhmäpuheenvuoroja.

Koska kaikki eivät lue pöytäkirjoja seuraavana on tekemiäni aloitteita, joista osa on vielä kesken valmistelussa.  Esim. eettiset ohjeet puuttuivat kunnassa ja niitä olisi tarvittu. Jätin valtuuston kokouksessa 17.12.2020 kaksi aloitetta, jotka lähetettiin kunnahallituksen valmisteltavaksi: Kemijoki kuntalaisten virkistyskäyttöön aloitteen tein, koska Kemijoen käytön mahdollisuuksien kehittäminen näyttää nykyisin unohtuneen, vaikka Keminmaan kunnan vahvuus on ollut historian mukaisesti Kemijoki. Kemijoen merkitys on nyt suuri ja se on kunnan vetovoimatekijä. Kemijoen monikäyttö houkuttelee kuntalaisia ja lähikuntien asukkaita liikkumaan ympäri vuoden. Lisäksi tein aloitteen, että tytäryhtiöille tehdään toiminnan ja investointien vuosikello. Tämän tarve on tullut, koska kunnanhallitus ja kunnanjohtaja käyttävät omistajaohjausta Keminmaan Energia ja Vesi Oy:n toimintaan.

Aikaisemmin jättämäni seuraavat aloitteet ovat myös sellaisia, jotka ovat tärkeitä ja ajankohtaisia tällä hetkellä.

Ikäihmisten huomioiminen paremmin kunnan päätöksenteossa.  Tämä aloite käsiteltiin valtuustossa 26.4.2018. Tein tämän aloitteen, koska tehostetun palveluasumisen paikkaa jonotti tuolloin 18 kriteerit täyttävää ikäihmistä. Talousarviossa ei riittäneet rahat mutta jonkin verran saatiin myöhemmin korjattua asiaa.  Esitin myös, että valtuutetuille selvitetään myös kotihoidon toiminnasta henkilöstömäärät, käyntimäärät ja asiakasmäärät ym. kotihoitoon liittyvät asiat. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen ja päätti lisäksi että aloitteessa esitetty selvitys tulee toimittaa valtuustolle ja että asiaa koskeva valtuustoinfo tullaan järjestämään kesäkuussa. Valtuustoinfo on toteutettu. Valtuuston talousarviokokouksessa lisättiin määrärahaa tehostetun palveluasumisen kohtaan 100.000 euroa ja valtuusto hyväksyi esitykseni määrärahan lisäyksestä.

Vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöönotto kunnan päätöksenteossa (nro 17/2018).  Esitin, että Keminmaan kunnassa otetaan käyttöön vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) kunnallisessa päätöksenteossa. Kuntaliitto on antanut jo 8.6.2011 tästä suosituksen. Päätökset ovat usein mittavia ja laajoja, ja monet niistä vaikuttavat kuntalaisiin, palveluiden käyttäjiin, kunnan talouteen ja henkilöstöön.  EVA lisää toiminnan suunnittelun ja päätöksenteon avoimuutta kunnissa.  Kunnanhallitus on päättänyt, että kuntaan laaditaan päätösten ennakkoarviointia koskevat ohjeet. Kunnanhallitus on saattanut päätöksen valtuuston tietoon.

Liedakkalan koulun ränsistyneen kuusiaidan poistaminen (nro 23/2018). Esitin Liedakkalan koulun tontin rajoilla olevan ruman ränsistyneen kuusiaidan poistamista, koska sitä ei oltu hoidettu eikä leikattu. Muutkin risukot esitin poistetavaksi. Liedakkalan koulu on kaunis rakennus, joten myös ympäristö pitää olla hoidetu. Nyt koululla pidetään kokouksia ym. ja siellä käy vierailijoita. Lisäksi siisti ympäristö on kyläläisille tärkeää. Kunnanhallitus on hyväksynyt aloitteeni esityksen ja saattanut sen valtuuston tiedoksi. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan poistetaan kuusiaita ja siistitään alueen ympäristö. Keväällä 2019 suunnitellaan alueen istutukset hoitomahdollisuuksien mukaisiksi.

Eettiset ohjeet (nro 29/2018). Esitin, että kuntaan laaditaan eettiset ohjeet. Eettisesti toimivassa organisaatiossa henkilöstö voi paremmin ja toiminta on tehokasta. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden resurssit suuntautuvat oikeisiin asioihin, eikä aika kulu eri suuntiin vetämiseen. Viranhaltijoilla ja luottamushenkilöillä onkin tärkeä asema eettisten periaatteiden toteuttamisessa käytännössä. Eettinen näkökulma tulee ottaa huomioon kaikessa kunnan toiminnassa ja myös kunnan tytäryhtiöissä.  Kunnanhallitus on päättänyt siirtää aloitteen kunnan johtoryhmän valmisteltavaksi ja ohjeistus valmistuu lähiaikoina ja tulee valtuuston päätettäväksi. 

Puistoalueiden siistiminen  (nro 31/2018). Esitin puistoalueiden siistimistä kunnan mailla Lassilan ja Laurilan alueilla mukaan lukien Kallin alue, tämä olisi kuntalaisten viihtyvyyden kannalta tärkeää. Kunnan kannattaa kiinnittää enemmän huomiota ympäristöasioihin, jotka vaikuttavat myös uusien asukkaiden saamiseen kuntaan. Kunta voisi tällä tavalla myös työllistää töitä hakevia ja nuoria. Kuntalaisilta tulleen palautteen mukaan esitin, että kunnan omistamat puistoalueet siistitään risukoista ja tarpeettomat puut kaadetaan. Kunnanhallituksen  päätöksen mukaan jatketaan metsien ja puistojen harventamista kaava-alueilla ja annetaan aloite myös Keminmaan seurakunnalle tiedoksi. Kunnanhallitus on antanut päätöksen valtuustolle tiedoksi.

Perehdytysohjeiden laatiminen (nro 33/2018). Tein aloitteen, koska Keminmaan kunnassa on ilmennyt tarvetta parempaan perehtytykseen. Perehdytys on tärkeää kaikille työntekijöille. Perehdytysohjeistuksen on valtuusto hyväksynyt ja se on käytössä. 

Sopimushallintaohjeistus (nro 21/2019).  Esitin, että Keminmaan kuntaan laaditaan sopimushallintaohjeistus. Sopimusprosessin tehokkuuden ydin on riittävä ja helposti saatavilla oleva, oikea ja ajantasainen tieto. Sopimusohjauksella on mahdollista saada säästöjä.  Kunnanhallitus on päättänyt antaa aloitteessa esitetyn ohjeistuksen johtoryhmän valmisteltavaksi. 

Kiinteistöjen hoito (nro/31/2019). Esitin, että kunnan kiinteistöjen katot, kattojen läpiviennit, rännit ym. käydään konkreettisesti katoilla tarkastamassa syksyllä ja keväällä. Talvella tarvittaessa pitää lumikuormat keventää. Tärkeintä on konkreettinen katolla käynti tarkastamassa tilanne. Kiinteistöjen huonosta hoidosta tulee lisää menoja kunnalle ja lisävelkaa.

Koeajan käyttämisen ohjeistus (nro 35/2019)

Risukkojen raivaus kunnan omistamalta maalta Maulassa (nro 36/2019). Esitin, että kunta raivaa risukot kunnan omistamalta ranta-alueelta ja Ruonanojan  molemmilta puolin Maulassa. Perustelu: Kyläläisten palautteen mukaan he eivät pääse rantaan. Uinti- ja virkistyskäyttö ei ole mahdollista, kun rantaan ei pääse risukkojen läpi. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kunta raivaa oman palstan ja ranta-alueen ja Ruonanojaan liittyvän osuuden kesän 2020 aikana. Kunnanhallitus on antanut päätöksen valtuustolle tiedoksi.

Neljä vuotta on mennyt nopeasti yhteisten asioiden hoitamisessa. Luottamushenkilönä olen lähtenyt kokouksiin hyvin valmistellen asiat. Toimintatapani on perehtyä hyvin asioihin, esittää ne selkeästi ja rohkeasti ja perustella ne. Kunnan päätöksenteko on vastuullista kuntalaisten asioiden hoitamista, jotta kuntalaisten palvelut turvataan. On ilo kehittää Keminmaan kuntaa ja tehdä päätöksiä yhteistyössä muiden luottamushenkilöiden kanssa.  Keminmaa päivää vietettiin 15.8.2020 Ravintola Käpylän piha-alueella. Oli mukavaa tavata kuntalaisia ja kuulla heidän ajatuksia kunnan toiminnasta. Kuvassa olen valtuuston puheenjohtaja Tommi Lepojärven kanssa. Tommi piti tosi hyvän avauspuheen. Vs. kunnanjohtaja Hannele Matinlassin puhe käsitteli ajankohtaisia kunnan asioita. Pidin myös puheen keskustan luottamushenkilönä kunnan asioista ja kehittämisestä.

Eeva Lääkkö
valtuutettu, kunnanhallituksen jäsen, hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan jäsen

Jätä kommentti