Lasten ja nuorten terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen – Blogi Eeva Lääkkö

Keminmaan kunnassa on sivistyspalveluiden toiminta hoidettu hyvin. Selvitin asiaa ja totesin kuinka hyvää ja arvokasta työtä nyt jo tehdään nuorten hyväksi. Haluan kertoa palveluista, koska moni ei tiedä mitä kaikkea tehtäviä ja palveluita on kunnassamme käytettävissä ja mitä voimme vielä tehdä ja kehittää palveluita. Keminmaan sivistyspalvelut toimii kiusaamisen vastaisessa työssä, lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin sekä mielenterveyden edistämisessä ja päihteiden vastaisessa työssä seuraavasti:

blogi kuva

1. Kiusaamisen vastainen työ
Kiusaamisen vastaisessa työssä toteutetaan KiVakouluohjelmaa, jossa on selkeät toimintatavat ja roolit ammatti-henkilöille. Se on mielestäni toimiva ohjelma, kunhan vain toimitaan aina ohjelman mukaisesti. Rehtorit vastaavat siitä, että toiminta on kouluissa ohjelman mukaista. Kaikilla kouluilla on opettajista koostuvat KiVa-tiimit. Ohjelmaan kuuluu ennaltaehkäisevää ja korjaavaa työtä. Kiusaamisen vastaiseen työhön kuuluu myös yhteistyötä vapaa-aikapalveluiden (vapaa-aikaohjaaja, hyvinvointiohjaaja, koulunuoriso-ohjaaja ja etsivät nuorisotyöntekijät) kanssa. Myös koulukuraattori ja terveydenhoitajat ovat mukana työssä.

2. Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin sekä mielenterveyden edistäminen
Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin sekä mielenterveyden edistäminen ovat oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaista työtä. Tämän lain kolmas pykälä ”opiskeluhuollon kokonaisuus” määrittelee oppilas- ja opiskelijahuollon raamit. Keminmaassa on opiskeluhuollon ohjausryhmä, jonka tehtävänä on ohjata opiskeluhuoltotyötä, niin yhteisöllistä kuin yksilökohtaistakin opiskeluhuoltotyötä. Sivistystoimenjohtaja on ryhmän puheenjohtaja, ja sivistyslautakunnan talous- ja toimintasuunnitelmassa aina määritellään, mihin asiaan panostetaan minäkin vuonna. Ryhmä on monialainen. Siihen kuuluu sivistystoimenjohtajan lisäksi perusturvajohtaja, terveydenhoitaja Mehiläisestä ja koulukuraattori. Näen, että tämä ryhmä ohjaa palvelualueiden välisen yhteistyön ja on kunnan terveyden edistämisen ryhmän lisäksi koko lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin palveluita suunnitteleva ja ohjaava ryhmä. Rakenne kaikkeen yhteistyöhön on siis olemassa. Tänä vuonna kuntaamme laaditaan taas laaja hyvinvointikertomus ja lasten ja nuorten hyvinvointi-suunnitelma. Jokaisessa koulussa on koulun oma opiskeluhuoltoryhmä, joka suunnittelee ja toteuttaa yhdessä koko kouluyhteisön kanssa lasten ja nuorten hyvinvointia edistävää työtä. Opiskeluhuoltoryhmiin kuuluvat rehtori, opettajia, etsivät nuorisotyöntekijät, koulukuraattori, terveydenhoitaja ja sosiaalityöntekijä. Ryhmät ovat siis monialaisia, samoin toiminta. Sivistyslautakunta hyväksyy vuosittain koulujen ja vapaa-aikapalveluiden toimintakausi-suunnitelmat. Ne lukemalla näkee, mitä kaikkea etsivät nuorisotyöntekijät, vapaa-aikaohjaaja, hyvinvointiohjaaja ja koulunuoriso-ohjaaja tekevät. Yhteistyötä sekä ennaltaehkäisevässä että korjaavassa työssä on paljon jo nyt. Yksittäisen oppilaan asioiden hoitamisesta määritellään oppilas- ja opiskelijahuoltolain viidennessä pykälässä ”yksilökohtainen opiskeluhuolto”. Siitä selviää toimijat. Laissa määritellään myös kaikki toimintatavat, kaikkien roolit ja huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö. Näen, että perheet ovat erittäin tärkeä ottaa mukaan työhön. Kaikessa on kuitenkin tarkoin määritellyt toimintavaltuudet ja toiminta on huoltajien ja oppilaan luvan varaista. Edellä mainittujen yhteistyömuotojen ja toimintojen kautta tehdään lasten ja nuorten kanssa oikeasti työtä ja ollaan heidän kanssaan. Kaikessa tässä työssä meillä on kuitenkin monenlaista kehittämistä meneillään. Kehittämiset kirjataan talous- ja toimintasuunnitelmaan sekä toiminta-kausisuunnitelmiin. Sitä myös arvioidaan. Mielestäni sekä vapaa-aikapalveluiden työntekijät (etsivät nuorisotyöntekijät, vapaa-aikaohjaaja, hyvinvointiohjaaja), sivistyspalveluiden työntekijät (opettajat, koulunkäyntiohjaajat, rehtorit, koulukuraattori ja koulupsykologi), terveyspalveluiden työntekijät (terveydenhoitajat, lääkärit, toimintaterapeutti, puheterapeutti, fysioterapeutti) sekä sosiaalipalveluiden työntekijät (sosiaalityöntekijä ja perhetyöntekijä) tekevät jo nyt hyvää työtä yhdessä ja ovat innokkaita kehittämään yhteistyömuotoja. Kaikessa työssä mennään lapset ja nuoret sekä perheet edellä. Keminmaan kunta kehittää yhteistyötä edelleen Mehiläisen kanssa. Toimialojen välisestä yhteistyöstä on esimerkkinä mm. se, että etsivät nuorisotyöntekijät ja vapaa-aikaohjaaja työskentelevät kouluissa nuorten kanssa säännöllisesti. Kouluterveyskyselyiden tuloksia ja käytännön asioita seurataan kentällä sekä otetaan palautetta oppilaita ja huoltajilta.

3. Päihteiden vastainen työ
Päihteiden vastaiseen työhön koulukuraattorilla, terveydenhoitajilla ja vapaa-aikapalveluiden työntekijöillä on ohjelma, jonka mukaan he toimivat. Vapaa-aikapalvelut tekevät työtä seutukunnallisesti kollegojensa ja poliisin kanssa. Myös sosiaalipalvelut ovat mukana työssä. Koulu hoitaa oman tonttinsa opettamalla ja ohjaamalla oppilaita opetus-suunnitelman mukaan. Työssä seurataan koko ajan alueella esiintyviä ilmiöitä. Vapaa-aikaohjaaja, nuoriso-ohjaaja ja etsivät nuorisotyöntekijät ovat avainasemassa, koska he työskentelevät niin lähellä nuoria heidän vapaa-ajallaan.

4. Yhteistyö
Kouluterveydenhoitajalla on tällä hetkellä mahdollisuus saada lapsen/nuoren asioihin työpari/työryhmä nuoriso-psykiatrian poliklinikalta, sosiaalityöstä, perhetyöntekijä riippuen siitä mitä perhe tai lapsi tarvitsee. Keminmaassa tehdään jo tällä hetkellä verkostokeskeistä työtä. Koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja ovat usein myös työparina nuorten asioissa. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin perheterapiaan pääsee myös ilman lähetettä soittamalla sinne. Lapsen asioissa tehdään siellä myös verkostokeskeistä yhteistyötä mm. koulun kanssa. Kouluikäisten lasten perheille on hyvinvointipalveluissa tarjolla apua lapsiperheiden kotipalvelusta, sosiaalityöstä, perhetyöstä, kouluterveydenhuollosta, perheneuvolasta, lasten ja nuorisopsykiatrian poliklinikoilta. Vanhemmat voivat hyödyntää myös mielenterveysneuvolan palvelua esimerkiksi avioerokriiseissä tai muissa perheen kriisitilanteissa. Kuten edellä olen kertonut meillä on monia asiantuntijoita, jotka tekevät hyvää työtä lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi on ohjeistukset ja lakien pykälät joiden mukaan toimitaan. Näiden noudattaminen ajoissa eli varhainen puuttuminen, tiedottaminen ja asiantuntijoiden välisen yhteistyön ja prosessien kehittäminen ovat tärkeitä toteuttaa.

Eeva Lääkkö
Valtuutettu, kunnanhallituksen-, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsen

Jätä kommentti