Keminmaan Kunnan maapoliittinen ohjelma – Blogi Eeva Lääkkö

Keminmaan kunnan maapoliittisella ohjelmalla on suuri merkitys koko kunnan kehittämisessä. Keminmaassa on valtuuston 24.4.2017 hyväksymä Keminmaan kunnan maapoliittinen ohjelma joka koski vuosia 2017-2020. Uutta valtuustokautta koskeva uusi ohjelma tulee lähiaikoina valtuuston päätettäväksi.  Keminmaassa peruskaavat ovat osittain vanhoja, mutta niitä päivitetään määräajoin.  Uuden valtuuston tehtäväksi jää kuntalaisten kannalta monia tärkeitä asioita mm. maapolitiikka ja kaavoitus. Ne vaikuttavat koko kunnan alueelle kaikille kuntalaisille riippumatta siitä omistaako maata vai ei. Koska tämä maapoliittinen ohjelma oli ensimmäinen ohjelma, joka Keminmaassa tehtiin niin katson, että kuntalaisille tiedotetaan ja osallistetaan kuntalaiset jo valmisteluvaiheessa uuden maapoliittisen ohjelman valmisteluun.

Maapoliittisessa ohjelmassa ilmenevät ne keinot ja toimintatavat, joita kunta maapoliittisena toimijana käyttää. Ohjelman laatiminen on osa kunnan strategista suunnittelua. Maapoliittisessa ohjelmassa linjataan maapolitiikan ja maankäytön tavoitteet, periaatteet sekä ohjelman toteutuksessa käytettävät keinot. Ohjelma on työväline, jolla varmistetaan ja luodaan edellytykset suunnitella ja toteuttaa pitkäjänteisesti kunnan maankäyttöä, rakentamista ja muuta toimintaa. Maapolitiikan tavoitteena on, että vältytään ongelmilta ja ristiriidoilta kunnan maankäytössä ja kaavoituksessa ja edistetään yhtenäisen, kustannustehokkaan ja toimivan yhteiskuntarakenteen luomista, kunnalle syntyvien investointien kannattavuutta ja maanomistajien yhdenvertaista kohtelua. Maapolitiikalla pyritään myös luomaan edellytyksiä kunnan tasapuoliselle kehittämiselle ja elinvoiman parantamiselle. Aktiivisella maa- ja kaavoituspolitiikalla turvataan perusta kunnan kasvulle ja kehittymiselle ja varmistetaan kuntalaisille monipuoliset ja viihtyisät asumisvaihtoehdot ja elinkeinoelämälle hyvä toimintaympäristö.

Maapoliittinen ohjelma antaa tietoa kunnan maankäyttöön liittyvästä toimintapolitiikasta niin tontin hakijoille, maanomistajille, rakennusliikkeille kuin uusille päättäjillekin ja kunnan asukkaille. Maapoliittisessa ohjelmassa kuntalaisen kannalta tärkeitä tavoitteita ovat mm. kunnan toiminnan ennustettavuus sekä tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu maapolitiikan toimissa ja päätöksissä. Kunnan maapolitiikassa otetaan huomioon mm. väestörakenteen muutos ja sen vaikutus rakentamiseen. 

Kunnan väestö ikääntyy joten tästä syystä myös ikäihmisten tarpeet pitää ottaa huomioon suunnittelussa. Maapolitiikalla pyritään myös luomaan edellytyksiä kunnan kehittämiselle ja elinvoiman parantamiselle.

Valtuuston päätöksenteon kannalta tärkeä kohta on maapoliittinen päätöksenteko. Valtuusto päättää maan hankinnasta ja myynnistä, raakamaan hintatasosta samoin kuin kaavatonttien vuokra- ja luovutushinnoista ja kaavoituksesta. Valtuusto päättää yleiskaavan sekä maapolitiittisen ohjelman kautta yleisistä periaatteista, joita kunnanhallitus ja virkamiehet toteuttavat. Nyt uudet valtuutetut ja ennen kaikkea kuntalaiset voivat paremmin vaikuttaa maapoliittisen ohjelman valmisteluun. Kunnan nettisivuilta löytyy maapoliittinen ohjelma, joka pitää nyt valmistella ja valtuuston hyväksyä uutta valtuustokautta koskemaan.
 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee myös vähintään kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus. Se kertoo Keminmaan kaavoituksen ajankohtaisista asioista. Kaavoituskatsauksessa esitellään kaavoituksen ja maankäytön tämänhetkistä tilannetta. Kaavoituskatsaus tulee lähiaikoina kunnanhallituksen käsittelyyn  ja se esitellään myös valtuustolle.
 
 

Eeva Lääkkö
Valtuutettu, kunnanhallituksen-, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsen

 

Jätä kommentti