Keminmaan ikäihmisten palveluista – Blogi Eeva Lääkkö

Kunnan palvelujen pitää toimia niin, että kunta on hyvä asua ikäihmisille. Meidän pitää puhua ikäihmisten palvelujen parantamisesta eikä palveluista säästökohteina. Keminmaan hyvinvointipalveluiden organisaatiomuutoksen tavoite on juuri tämä palvelujen parantaminen. Tehtäviä kohdennetaan mahdollisimman paljon asiakaspalveluun.  Kuntalaisille pitää turvata ne palvelut, joita he tarvitsevat. Kotihoidon, tehostetun palveluasumisen ja ikäihmisten palveluiden turvaaminen on tärkeää. Hoidon ja palvelujen tarve kasvaa.  Ikäihmisten oikeudet palveluihin ovat yhtä tärkeitä kuin nuorempienkin.

old-people-5074911_1280-682x1024

Kunta on vastuussa vanhuspalveluiden järjestämisestä asukkailleen. Lisäksi kunnan on valvottava sen alueella järjestettäviä vanhuspalveluja. Meidän tavoitteemme on ikäihmisten hyvä elämän laatu ja sen turvaaminen. Haasteena on uudistamisen tarve ja tavat palvelujen järjestämiseen ja toteuttamiseen. Keminmaassa yli 70-vuotiaiden määrä nousee tulevina vuosina voimakkaasti nyt heitä on 1466 henkilöä. Tästä johtuen kunnassamme kasvaa hoidon ja hoivan palvelujen tarpeet. Tämän vuoksi kunnassamme tulee kehittää sellaisia palveluja, joiden avulla ikäihmisten hyvinvointia pystytään tukemaan. Vanhuspalvelulaki kehottaa hoitamaan ikäihmisiä kotona mahdollisimman pitkään. Kotihoidossa hoidettavat ovat entistä iäkkäämpiä, monisairaampia, jolloin hoitaminen on vaativampaa ja hoidettavan luona on tarpeen käydä useita kertoja vuorokaudessa ja siirtymäaikoihin menee aikaa ja lisäksi vielä kirjaamistehtävät. Kotihoidossa olisi kehittämistä. Työntekijöiden työhyvinvointiin ja jaksamiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota ja myös henkilöstömitoitukseen. Talousarvion valmisteluun liittyen on selvitetty myös kotihoidon toiminnasta henkilöstö-, käynti- ja asiakasmäärät ym. kotihoitoon liittyvät asiat. Lakien ja suositusten mukaan meillä pitää toimia asiakaslähtöisesti. Ikäihmisten tiedonsaantia pitää parantaa, koska he kokevat saavansa riittämättömästi tietoa palveluihin ja omaan tilanteeseensa liittyen.

Kunnan pitää panostaa ikäihmisten palvelujen toteuttamisessa ennaltaehkäisevään toimintaan. Tähän tarvitaan uusia toimintatapoja ja konkreettisia toimia. Suuri osa eläkeläisistä elää hyvää ja aktiivista elämää ja asuu omissa kodeissaan. Ikäihmisillä on kuitenkin erilaiset tarpeet ja omat voimavarat ja heidän näkemykset pitäisi ottaa huomioon vanhushoivaa kehitettäessä. Kokemusasiantuntija (vanhukset, heidän läheiset, hoitajat) toiminta olisi tässä käyttökelpoinen ratkaisu. Asiakasosallisuusmallissa tavoitteena on, että palvelut olisivat sujuvammat ja Sote erot vähenisivät väestön keskuudessa. Asiakasnäkökulman ottaminen näin mukaan hyödyttää työntekijöitä, asiakkaita ja työnantajaa. Kunnan pitäisi ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon paremmin asiakasnäkökulma.  Sote asiat ovat painottuneet enemmän terveyspuolen ja sairaalan asioihin, mutta sosiaalipuoli on myös tärkeä osa-alue, joka pitää ottaa paremmin huomioon Sote asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

Keminmaan valtuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2021 sisältää parannuksia ikäihmisten palveluihin. Hyvinvointipalveluiden kotipalveluun ym. lisätään tekeviä käsiä käytännön toimintaan organisaatiomuutoksen avulla. Päivätoimintaa jatketaan ja kehitetään kunhan se koronan vuoksi on mahdollista. Geriatrin ja kuntoutusohjaajan palvelut jatkuvat ja niitä kehitetään.  Palveluohjauksen-, neuvonnan ja palvelutarpeen arviointia varten on palveluohjaaja. Hyvinvointiohjaajan ennaltaehkäisevät palvelut ovat kaikille ikäryhmille käytettävissä. Ikäihmisten hyvinvointia tukee myös yli 70-vuotiaille tehtävät ilmaiset terveystarkastukset, joita tehdään aikaisempaa enemmän. Ikästrategia tulee valtuustoon päätettäväksi lähiaikoina. Tämä on hyvä strategia ikäihmisten palvelujen järjestämiseen ja toteuttamiseen. Siinä on otettu huomioon ne asiat, jotka edistävät ikäihmisten hyvinvointia.

Ikäihmisten arvostuksessa on parantamisen varaa. Meillä ikäihmisten asioista tietää parhaiten ne, joilla on elämän kokemuksen ja työkokemuksen tuomaa osaamista. Nykyisin eläkkeelle jääneet ovat aktiivisia ja haluavat osallistua monella tavalla. Heitä tarvitaan myös kunnan päätöksenteossa yhä enemmän, koska ikäihmisten määrä kasvaa kunnassamme koko ajan. Heitä tarvitaan myös vapaaehtoistyössä, joka on arvokasta työtä ikäihmisten auttamisessa. Kunnan tuleekin tehdä yhteistyötä Keminmaan seurakunnan, Eläkeliiton Keminmaan yhdistyksen, vanhusneuvoston ja kolmannen sektorin kanssa.

Keminmaa 18.1.2021

Eeva Lääkkö
valtuuston, kunnanhallituksen ja hyvinvointilautakunnan jäsen
keskusta

2 kommenttia artikkeliin ”Keminmaan ikäihmisten palveluista – Blogi Eeva Lääkkö”

 1. Tarkoittaako kotipalvelun organisaatiomuutos sitä, että lapsiperheiden kotipalvelun ainoa työntekijä on siirretty tekemään vanhustyötä ilman pätevyyttä alalle? Samalla lapsiperheiden kotipalvelun saamisen kriteerit on tiukennettu niin, ettei palvelua myönnetä käytännössä kenellekään. Jos perhe jonkun saa käymään, häntä ei välttämättä ole perehdytetty lapsiperhetyöhön ollenkaan. Perheitä kehotetaan käyttämään päivähoitopalveluita kotipalvelun sijaan. Silläkö niitä säästöjä saadaan? Vanhukset tarvitsevat arvoisensa hoidon, mutta ei sitä saa tehdä lapsiperheiden kustannuksella. Nuorissa perheissä on kunnan tulevaisuus.

  Vastaa
  • Kiitos kommentista.
   Valtuuston talousarvioraami päätöksen mukaisesti käydään organisaatiomuutos läpi koskien koko hekilökuntaa. Siten se koskee myös hyvinvointipalveluja hallinto, toimistosihteerit ym. mukaan lukien. Myös muiden työntekijöiden tehtävänkuvaukset tarkistetaan ja muutetaan uutta organisaatiota vastaavaksi ja mahdollisimman paljon suoraan asiakastyötä palvelevaksi.

   Yt menettelyssä käydään tehtävät, tehtävänkuvat ja prosessit kaikki läpi. Yt-neuvottelut ovat vielä kesken. Nyt ei ole tarkoitus huonontaa lapsiperheiden kotipalvelua vaan parantaa sitä. Resursseja kohdennetaan ikäihmisten ja lapsiperheiden kotipalveluihin siten, että kuntalaiset saavat tarvitsemansa palvelut. Kiitän vielä esittämistäsi asioista mielestäni ko. asiat ovat tosi tärkeitä. Selvitän kaikki ne ja otan esille suraavassa hyvinvointilautakunnan kokouksessa.

   Vastaa

Jätä kommentti